Tjänster


CloCa Familjehem har jourhem, familjehem, behandlingsfamiljer och öppenvård i Mellansverige. Vårt mål är att erbjuda barn, ungdomar och deras familjer skräddarsydda, flexibla och individuella lösningar där varje barn och ungdom ska få förutsättningar att nå sin bästa möjliga utveckling.

Konsulentsstödda Jourfamiljehem


CloCa Familjehem erbjuder konsulentstödda jourfamiljehem vilket innefattar att vi föreslår jourhem till socialtjänsten och ger utbildning, handledning och stöd till jourhemmen. Våra jourhem tar emot barn och unga medan socialtjänsten utreder vilken insats och stöd som familjen behöver.


Placeringarna sker ofta med kort varsel. Våra jourhem är vana att ta emot barn och unga som är i kris och behöver omsorg och stöd för att öka känslan av sammanhang.  Flertalet jourhem är godkända av nämnd. Våra familjehemskonsulenter ger handledning och stöd genom veckovisa samtal och hembesök. Som stöd till våra jourfamiljer har vi beredskap dygnet runt

Konsulentsstödda familjehemCloca Familjehem erbjuder konsulentstödda familjehem vilket innefattar att vi föreslår familjehem till socialtjänsten och ger utbildning, handledning och stöd till familjehemmen. 


Det är viktigt att se det enskilda barnets eller den unges individuella behov och förutsättningar för att matcha lämpligt familjehem.  Vi eftersträvar mångfald bland våra familjehem för att stärka möjligheterna till en god och noggrann matchning. 


Familjehemmets roll är att skapa en tillitsfull och hållbar relation till barnet eller den unge. Våra familjehem använder sig av vardagens möjligheter för att uppnå ett positivt samarbetsklimat, vilket är grunden för all förändring. I handledningen får familjehemmet hjälp att hitta metoder och redskap som bäst gynnar barnets eller den unges utveckling.


Våra familjehemskonsulenter ger handledning och stöd genom hembesök och samtal. För att förtydliga mål och delmål utifrån socialtjänstens vård- och genomförandeplaner arbetar vi med uppdragsplaner tillsammans med våra familjehem. Våra familjehemsföräldrar erbjuds handledning både i grupp och enskilt. Vi har beredskap på kvällar, nätter och helger.

Kraftigt förstärkt familjehem och behandlingsfamiljEn del barn och ungdomar behöver placering med mer omfattande stöd och ibland riktade behandlingsinsatser. Till dem kan vi erbjuda placering i så kallade kraftigt förstärkta familjehem eller behandlingsfamilj. Det är familjer som har bedömts vara lämpliga att ta emot barn med särskilda behov och som får mer intensivt stöd och handledning av konsulenterna. Det är i regel alltid en familjehemsförälder hemma på heltid. Det finns ofta flera insatser påkopplade och konsulenten har ett samordnande ansvar.


Familjehemskonsulenten håller kontakten med socialtjänsten samt ansvarar för planering av rätt behandlingsinsatser, uppföljningar, återkopplingar, utvärderingar och vårdeffektmätningar. 

Vid placeringsstart i behandlingsfamilj sker en strukturerad fördjupad bedömning av legitimerad psykolog för att kartlägga barnets eller ungdomens behov av vård och behandling. I den fördjupade bedömningen ingår en screening av psykisk hälsa, resursinventering samt bedömning av barnets eller den unges egen syn på sina styrkor och behov. 


Våra familjehemskonsulenter ger handledning och stöd genom hembesök och samtal varje vecka. För att förtydliga mål och delmål utifrån socialtjänstens vård- och genomförandeplaner arbetar vi med uppdragsplaner tillsammans med våra familjehem. Familjehemsföräldrarna erbjuds handledning både i grupp och enskilt. Vi har beredskap på kvällar, nätter och helger.

ÖppenvårdCloCa familjehem erbjuder öppenvårdsinsatser riktat till barn, unga och föräldrar via våra externa konsulter. Vi använder legitimerad personal med mångårig erfarenhet av att handleda, utreda, ge stöd och terapier. Våra konsulter kan genomföra psykologutredningar, neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av socialtjänsten och vi erbjuder behandling och eftervårdsinsatser utifrån socialtjänstens önskemål. 


En öppenvårdsinsats kan ges till det enskilda barnet eller ungdomen som är placerad men också innefatta det biologiska nätverket.  Vi använder vid behov legitimerad personal i specifik och enskild handledning till våra familjehem. Öppenvårdsinsatser kan kopplas in i alla våra placeringstjänster. Våra konsulter använder evidensbaserade metoder och det är den placerades behov som styr insatsens utformning.